Vinterstängning

På vintern när poolen inte används ska den ”vinterstängas” och täckas. Detta för att minimera risken för till exempel frysskador på poolutrustningen. Vinterstängningen görs innan det blir så kallt att vattnet fryser. Dalaspa rekommenderar att värmen stängs av så att temperaturen i poolvattnet sjunker till under 10 °C, detta för att minimera tillväxten av alger och bakterier under vintern. Där efter börjar ni med att städa poolen ordentligt. Eventuell trappa ska rengöras, väggarna borstas och poolbotten dammsugas. Justera pH-värdet. Chockklorera vid behov och låt verka tills vattnet ser bra ut. Häll därefter i vinterkonservering enligt anvisning på förpackningen och låt verka i ca 12 timmar. Rengör eventuell smuts vid vattenlinjen med shellpolich.

Poolen ska delvis tömmas på vatten. Sänk vattennivån till ca 5 cm under inloppen, Om ni har Jet-stream ska vattennivån sänkas till under denna. Jet-streamen kopplas isär och töms på vatten. Se till att inget vatten kan komma in under vintern och orsaka frysskador.

Se till att all el till poolen är avslagen under vintern så att inga belysningar tänds av misstag, detta kan leda till att hela belysningsarmaturen smälter

Viktigt att tänka på:

  • Vattentemperaturen inför stängning ska helst vara 10 °C eller lägre för att undvika att alger bildas.
  • All utrustning såsom filter, pump, solpaneler, bräddavlopp, värmare, slangar, rör m.m. ska vara tömda på vatten.
  • Poolens vattennivå sänks till strax under inloppen
  • Om du har en Jet-stream ska poolen tömmas till under den.
  • Poolen behöver behandlas med kemikalier inför vintern. Chockklorera 100g per 10m3 vatten, Blanda kloret i en hink med varmt vatten innan ni doserar. Addera vinterkonserveringsmedel. Sprid medlet över poolen. https://www.dalaspa.se/produkt/aquaexcellent-vinterklar-1l/
  • Pump samt annan elektronisk utrustning bör förvaras inomhus.
  • Poolen bör täckas
  • Viktigt: Samla ihop samtliga lösa delar som demonteras isär vid vinterstängningen. Förvara dem på en frostfri och säker plats under hela vintern så att ingenting saknas vid våröppningen.

Ledningar

Samtliga ledningar ska tömmas på vatten, vilket med fördel görs med hjälp av en våtdammsugare eller kompressor.

Sug med våt dammsugare från cirkulations pumpens inlopp i teknikhuset för att tömma bräddavloppets rörsystem

Inloppen skall våt dammsugas. Skruva bort inlopps-munstyckena och placera våt dammsugaren i en av inloppen. Plugga eller håll för ena inloppet undertiden ni dammsuger så att hela inloppets system töms på vatten.

Skruva isär ventilerna för att komma åt att tömma ledningarna. Lämna sedan alla ventiler isärskruvade hela vintern.

Bräddavlopp/Inlopp

Ta bort skimmerklaffen och silkorgen från bräddavloppet. Plugga utloppshålet med en vinterplugg och fyll därefter bräddavloppet med frigolit eller halvfylld pet-flaska, för att förhindra frysskador. Förslag på vinterplugg till bräddavlopp finns här Då behövs ej frigolit eller pet-flaska.

Plugga också båda inloppen med vinterplugg så att inget vatten kan komma in där under vintern. Förslag på plugg till inloppen hittar ni här

Sandfilter

Töm sandfiltret på vatten genom att öppna bottenpluggen. Låt bottenpluggen vara ur hela vintern. För att vattnet ska rinna ut behöver du även öppna luftskruven som sitter vid manometern på toppen av filtret. Låt vattnet rinna ut och lämna pluggen öppen hela vintern. Vrid centralventilen till vinterläge, om detta läge inte finns, sätt den mellan två fasta lägen. Viktigt är att ventilen är öppen. Ta också bort filtrets manometer.

Cirkulationspump

Cirkulationspumpen ska även den tömmas på vatten. Skruva bort bottenpluggen som sitter i framkant under pumpens silkorg. Lossa sedan på plastlocket och låt vattnet rinna ut. Bottenpluggen och locket ska vara demonterade hela vintern. Under plastlocket sitter det en svart o-ring, denna kan med fördel tas bort och tvättas rent med ljummet vatten och lite tvål. Smörj därefter in o-ringen med armaturfett, det går även utmärkt att smörja den med ett vanligt vaselin. Förvara pumpen frostfritt

Värmare och övrig utrustning

Om värmaren ej är placerad i ett frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen samt lossa på rörkopplingarna. Finns ej plugg så lossa på rörkopplingarna mellan filter och värmare så att värmaren töms på vatten. Tippa värmaren så allt vatten verkligen runnit ut. Kan förvaras ute om alla steg utförts korrekt.

Övrig utrustning så som Pooltiger. UV-C, Saltklorinator, , JetStream med mera så ska dessa tömmas på vatten för att förhindra frysning. De ska tömmas även om de är placerade frostfritt för att minska risken för korrosionsskador. Förvara samtliga delar frostfritt.

Automatdosering

Det är viktigt att man förvarar sensorerna till mät och dos maskiner varsamt under vintern. Sensorerna ska förvaras i normal rumstemperatur och utan risken att torka ut eller frysa. Sonderna måste alltid förbli våta. Om sonderna tillåts torka, kommer de att vara permanent oanvändbara (som inte täcks av garantin) och pH-ORP-testsatsen kommer att vara ineffektiv. Glaskroppen i mätsonden har små hål som vid felaktig förvaring kan täppas till och rendera mätsonden obrukbar. 
Om ni sparat sondernas skyddsförpackning (som kommer med vid leverans) så går det utmärkt att använda dessa för vinterförvaring av sonderna. Fyll upp skyddsförpackningarna med poolvatten och skruva åt locket. Annars går det bra att ställa ner den i ett glas med vatten fylld över sonderna.

Lampor

Om lampan sitter kvar kan den gå sönder vid isbildning. Vill man vara på den säkra sidan så kan man sänka ner lampan på botten av poolen i en påse med en sten. Påsen måste vara vit eller genomskinlig och omärkt för att inte riskera att den färgar av sig. Alternativt ta upp lampan och lägga den på poolkanten. (Om poolen har pooltak, bästa alternativet) Är kabeln till lampan för kort så bör den monteras loss helt.

Vintertäckning

Om ni ej har pooltak rekommenderar Dalaspa att poolen täcks med kraftiga plåtar under vintern vilket är det säkraste och mest hållbara alternativet. Det är även den enda täckning som håller för vilt. Lägg plåtarna på reglar för att skona ev. poolsarg. Skruva gärna fast plåtarna i reglarna med farmarskruv. Reglarna bör vara olika höga för att ev. smältvatten eller regn ska rinna av. Som alternativ vintertäckning kan en kraftig presenning användas och täcka poolen. Denna ska då vila på vattenytan så att den fryser fast i poolvattnet under vintern. Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern.

Se här vår film ifrån en vinterstägning.

Steg för steg hur du stänger din pool på ett säkert sätt – Vinterstängning