Köpevillkor

ALLMÄNNA VILLKOR, DalaSpa & Utemiljö AB, org. nr 559000-0005, Version 202101

Dessa allmänna villkor ansluter till konsumentköplagen (2022:260), eftersom köpet primärt avser köp av produkter från DalaSpa, avsedda att installeras samt monteras endast som ett led i DalaSpas fullgörande av leverans av produkterna. Som utfyllande reglering för installationsåtgärder ska Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret -14 äga tillämplighet. Vid inbördes motstridigheter ska dock bestämmelser i kundavtalet alltid äga företräde framför utfyllande reglering.

1 Parterna

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på alla köpeavtal av pool, spabad m.m. och tillhörande produkter mellan DalaSpa & Utemiljö AB, org. nr 559000-0005 (nedan kallat ”DalaSpa”) och privatpersoner över 18 år som kunder (nedan kallat ”kund/kunden”). I det följande benämns kunden och DalaSpa tillsammans som ”parterna” samt var för sig som ”part”.

2 Offert

Av DalaSpa utställd offert är alltid baserad på dessa allmänna villkor och är alltid preliminärt avgiven av DalaSpa och bindande endast under förutsättning att den är baserad på rättvisande och fullständig information från kunden samt aldrig i mer än 10 dagar från offertdatum, om inte annat framgår av offerten. Kunden beviljar DalaSpa även en rätt att utföra kreditkontroll på kunden och för det fall kunden har betalnings­anmärkningar, eller det av annan anledning visar sig att det föreligger risk för att kunden inte kommer att betala för DalaSpas åtaganden, äger DalaSpa rätt att frånträda offerten utan ersättningsskyldighet mot kunden. Om offererad produkt tar slut i DalaSpas leverantörs lager eller upphör att finnas i sortiment, äger DalaSpa även alltid rätt att återta offert. För parterna fullt bindande kundavtal uppkommer vidare aldrig innan skriftlig orderbekräftelse utställts från DalaSpa till kunden.

3 Avtal

Efter kundens undertecknande eller annan form för beställning, såsom elektronisk signering eller beställning via DalaSpa hemsida eller e-post, uppkommer bundenhet för kunden. Bundenhet för DalaSpa uppkommer därefter när orderbekräftelse, eller annan skriftlig eller elektronisk bekräftelse skett från DalaSpa till kunden. Sådan orderbekräftelse är då giltig om den utställts av behörig ställföreträdare för DalaSpa. Avviker kundens bekräftelse av avtalet från offert, genom tillägg, ändring eller förbehåll, ska kundens bekräftelse alltid ses endast som en ny orderförfrågan för DalaSpa att anta eller förkasta. Om kunden anser att orderbekräftelse från DalaSpa inte stämmer överens med beställningen, eller innehåller andra fel eller avvikelser, åligger det kunden att utan dröjsmål vidtala DalaSpa om detta förhållande, för att undvika att bindande avtal kommer till stånd i enlighet med orderbekräftelsen från DalaSpa. Efter att parterna ingått avtal, gäller därefter avtalet mellan kunden och DalaSpa enligt de kontraktshandlingar som anges i orderbekräftelsen (i det följande gemensamt benämnda som ”Avtalet”). Som till Avtalet utfyllande reglering ska därefter primärt konsumentköplagen (2022:260) samt vid behov Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret -14 äga tillämplighet i tillämpbara delar och såvitt avser leverans och montering av produkter. I parternas avtalsförhållande följs även i förekommande fall andra eventuellt applicerbara bestämmelser i tvingande lagstiftning. Förekommer avvikelser från lagreglering i Avtalet, ska dock Avtalet alltid äga företräde vid tillämpning, om aktuella lagregler inte är tvingande till kundens fördel.

4 Ångerrätt

DalaSpa beaktar lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden har härvid rätt att ångra köpet enligt nämnda lag, vilket sker till DalaSpa per post eller e-post. Beskedet ska ges skriftligen av kunden och ge ett tydligt besked om att kunden vill frånträda köpet enligt Avtalet. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns att finna på Konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se. Det skriftliga meddelandet skall överlämnas eller sändas till DalaSpa inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap. 12 § i ovan angiven lag (ångerfristen). Kunden förklarar sig härvid medveten om, och godkänner, att ångerfristen är maximalt 14 dagar från kundens beställning, eftersom avtalet avser varor som särskilt kommer att beställas för kundens räkning. Special beställda varor, speciellt måttanpassade varor eller varor som ej ingår i DalaSpas ordinarie sortiment kan ej returneras eller avbokas efter att DalaSpa gjort en beställning åt kunds räkning. Om kunden utövar sin ångerrätt, betalar DalaSpa tillbaka det som kunden har rätt till, senast inom 14 dagar från den dag då DalaSpa tog emot kundens meddelande om att Avtalet annullerats, under förutsättning att kunden då återsänt eventuella produkter. Kundens återsändande sker på kundens egen bekostnad och om kunden utnyttjar sin ångerrätt bör kunden snarast kontakta DalaSpa för samråd kring hur eventuella produkter ska returneras. Är produkter monterade eller på annat sätt infogade hos kunden, och vill kunden låta demontera produkterna för att undvika betalningsansvar, ska kunden stå för kostnader för demontering av produkter samt ansvarar för att demonteringen görs på rätt sätt, varvid demonteringen bör göras av ändamålsenlig aktör eller av DalaSpa, då mot ersättning för aktuell kostnad. Varan får vara funktionstestad men inte använts. Varan skall återsändas i originalförpackning som skall vara i gott skick. Om varan återsänds i annan förpackning/emballage eller i förändrad/skadad originalförpackning har DalaSpa rätt att göra returavdrag om 20% på varans värde. Returavdrag kan komma att göras i även andra fall. Spabad, Swimspa eller Pool som är använda anses som begagnade. Vi kan byta in begagnade spabad vid köp av ett nytt. Eller diskutera fram ett skäligt nyttoavdrag. För ytterligare information kring den lagstadgade ångerrätten, hänvisas kunden till lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt Konsumentverkets hemsida på ovan angiven webbadress.

5 Priset

DalaSpa tillämpar normalt fast pris för kundens köp, med de förbehåll för prisjusteringar som finns enligt Avtalet. Av DalaSpa avgivet pris bygger dock på kundens beskrivning av förutsättningarna och kring erforderliga material m.m., varvid kunden strikt ansvarar för givna uppgifter och instruktioner och för de merkostnader som uppkommer vid felaktig information från kunden. Arbete, produkter eller material som inte uttryckligen framgår av Avtalet, ingår vidare aldrig i DalaSpas åtagande eller pris. Följer inte priset av Avtalet, ska kunden istället ersätta DalaSpa enligt lag och då efter vad som är skäligt.

6 Betalning

DalaSpa äger om inte annat överenskommits rätt att fakturera kunden för handpenning om 20 procent av ordervärdet och kunden förbinder sig att betala handpenningsfaktura inom 10 dagar. Slutbetalning sker därefter mot slutfaktura efter utförd leverans och installation varvid betalning ska ske inom 10 dagar från utställd faktura. DalaSpa kan även erbjuda kunden andra betalningslösningar, såsom betalning via Swish, men även då alltid mot faktura. Vid försenad betalning äger DalaSpa rätt till ersättning för påminnelseavgifter samt lagstadgad dröjsmålsränta. Om DalaSpas arbeten grundat på Avtalet avbryts av anledning hänförlig till kunden, såsom exempelvis till följd av under­måliga befintliga installationer, äger DalaSpa alltid rätt till ersättning från kunden för produkterna samt för redan upparbetade kostnader samt avetableringskostnad.

7 Tillträde  

Kunden ska lämna DalaSpa erforderligt tillträde till samt genom att flytta bohag och andra föremål, se till att leverans och installation till fullo kan utföras utan hinder för DalaSpa. Kunden förbinder sig vidare att tillhandahålla DalaSpa rätt att kostnadsfritt nyttja fastighetens el och vatten samt avlopp.

8 Tider och tidsförlängning

Om inte annat skriftligen anges i särskilt Avtal utfäster DalaSpa inte någon särskild start- eller sluttid för leverans. DalaSpas åtaganden sker då efter överenskommelse med kunden och DalaSpa kan inte hållas ansvarig för för­sening, så som om underleverantörer eller transportsektorn orsakar förseningen, såvitt DalaSpa utfört sitt åtagande inom vad som får vara att anse som rimlig tid utifrån arten och omfattningen av åtagandet samt rådande förutsättningar. Har DalaSpa i Avtalet skriftligen utfäst särskild tid, ansvarar DalaSpa för denna tid och ska då ha färdigställt sitt uppdrag inom den föreskrivna tiden, om inte en försening är orsakad av hinder som står utanför DalaSpas kontroll; såsom exempelvis underleverantörs försening, transportförseningar, orsakat förseningen. Om försening föreligger eller förväntas uppstå, åligger det dock DalaSpa att informera kunden om detta. 

9 Leverans

DalaSpa aviserar kunden, självt eller via transportör, om leverans. Eventuell ändring av tid för leverans måste av kunden meddelas minst tre arbetsdagar före den tidpunkt som avtalats och ska meddelas skriftligt till DalaSpa med en hänvisning till ordernummer. Sker inte detta, åligger det kunden att ersätta DalaSpa för eventuell merkostnad till följd av den försent aviserade ändringen. DalaSpa har en enhets frakt på 150:- vid mindre försändelser. Större produkter så som spabad, spabads lock, pooler, pooltäckning, poolutrustning m.m. Vid leverans åligger det kunden att tillhandahålla ett avlastningsställe där det kan avlastas med för ändamålet sedvanliga hjälpmedel. Efter avlastningen måste kunden tillse att produkterna skyddas från väderpåverkan, stöld, skadegörelse och andra liknande omständigheter, i avvaktan på DalaSpas eventuella installationsåtgärder, om sådana beställts av kunden. Om kunden inte anvisar DalaSpa lämpligt avlastningsställe där produkterna kan lastas av med för ändamålet sedvanliga hjälpmedel, och medför detta att avlastning inte kan ske, åligger det kunden att ersätta DalaSpa för de merkostnader som DalaSpa orsakas till följd av detta, såsom förvaringskostnader samt kostnad för ny leverans till kunden.  Kunden ansvarar vidare för alla skador, förluster eller andra kostnader som uppkommer på produkterna som en följd av underlåtenhet från kundens sida att skydda och övervaka produkterna i avvaktan på eventuell installation.  Produkterna anses avlämnade och levererade när de kommit i kundens besittning. När produkterna avlämnats ansvarar kunden och bär risken för dessa. Fryskänsliga produkter så som spabad, swimpsa osv bör installeras / frostsäkras omgående om leveransen sker under det halvår då minusgrader kan råda. Dalaspa ansvarar inte för skador som uppstått av yttre omständigheter så som väder och vind. Vid leverans åligger det kunden att gå igenom försändelse och bedöma eventuella skador, samt fotodokumentera förekomsten av skador. Om transportskada misstänks föreligga ska sådan primärt och omedelbart reklameras direkt till transportör, samt därtill även skriftligen till DalaSpa snarast möjligt och inom skälig tid efter att skadan upptäckts.

10 Installationsarbeten

Om DalaSpa åtagit sig att utföra installationsarbeten ska DalaSpa utföra sitt åtagande fackmannamässigt. DalaSpa ska också med tillbörlig omsorg tillvarata kundens intressen och samråda med kunden i den utsträckning det behövs och är möjligt; exempelvis om det under utförandet visar sig att produkt eller installation inte är till rimlig nytta för kunden, om befintliga installationer är ej fackmannamässiga, eller om kostnader för erforderliga tilläggsarbeten blir oskäligt höga. DalaSpa ansvarar aldrig för arbetsmoment eller produkter som tillhandahålls eller installeras av kunden självt, i egen eller annars regi, och ej heller för befintliga anläggningar och redan föreliggande fel, skador eller brister, eller för dagvatten- eller andra avrinningsinstallationer eller andra relevanta systems ändamålsenlighet. DalaSpa har vidare rätt att avbryta och vägra fortsatta åtgärder, vid upptäckt av installationer som ej är fackmannamässiga eller bryter mot föreliggande byggregler. Vid sådant förhållande ska DalaSpa temporärt avbryta arbetena och underrätta kunden om förhållandet samt begära kundens fortsatta anvisningar. Kan kunden inte nås, eller lämnar kunden inte tydliga anvisningar till DalaSpa inom rimlig tid, ska arbetet slutligt avbrytas. Detta gäller dock ej om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få erforderliga arbeten utförda, eller om det föreligger fara för skador om erforderliga åtgärder ej utförs, då DalaSpa äger rätt att på kundens bekostnad utföra erforderliga och kostnadsmässigt skäliga åtgärder varvid kunden förbinder sig att ersätta DalaSpa för dessa. Avbryter DalaSpa ett på­börjat arbete med stöd av föreliggande bestämmelser, äger DalaSpa alltid rätt till ersättning för redan utförda åtgärder samt även för tilläggsarbeten eller andra kostnader till följd av den uppkomna situationen. Behövs provisoriska åtgärder under eller efter arbetets avslu­tande, kan DalaSpa efter särskild överenskommelse utföra dessa. Sker sådana åtgärder ska dessa dock alltid vara att betrakta som av kunden godkända och önskade avvi­kelser från det annars för DalaSpa generella kravet på fackmannamässigt. Särskilt MONTERINGSGARANTI för pool som utförts av Dalaspa. Montering som inte utförts av Dalaspa ansvarar företaget inte för. Köparen är skyldig att kontrollera tätheten av poolen och filtreringsystemet inom 3 dagar från datum för installationen av poolen. Kontroll av tätheten består i att fylla poolen med vatten, aktivera filtreringsystemet, alla tillbehör och observera om poolen och hela hydraul – och filtersystemet är tätt. Hela processen ska utföras engång och observeras i 3 dagar i följd efter att systemet fyllts med vatten . Vid läckage eller skada skall detta dokumenteras med video och bilder. Garanten förbehåller sig rätten att arkivera bilder från installationsplatsen för att verifiera anspråkets legitimitet. Dalaspa ansvarar inte för eventuella skador, läckage, översimningar som försummats av köparen eller genom yttre påverkan som Dalaspa inte kunnat påverka, tillexempel om återfyllning av massor skett ovarsamt eller om senare sättningar i valt material som utgör omkringliggande golvkonstruktion fått en negativ inverkan på poolens grundinstallation, eller om byggprocessen runtomkring poolen skett ovarsamt och skadat poolens anslutningar. Vid vinterstängning av poolen är det viktigt att alla steg utförs korrekt. Läcker poolen vid uppstart under våren och alla steg inför vinterkonservering inte uppfyllts gäller inga åtgärdsgarantier. Information om vinterkonservering finner ni här. Det rekommenderas inte att filtersystemet lämnas på i mer än 24/h åt gången. För att vi skall kunna utföra ett garanti/service ärende är det mycket viktigt att alla genomföringar i poolen kan nås genom service lucka eller liknande. DalaSpa står inte för någon kostnad förknippat med att få poolen tillgängligt för servicetekniker. Med genomföring menas (Inlopp, Breddavlopp, Belysning eller annat utrustning) Monterings garantin gäller i 2 år.

11 Ändrings- och tilläggsarbeten

DalaSpa äger alltid rätt till ersättning för ändrings och tilläggs­arbeten (nedan ”ÄTA-arbeten”). ÄTA-arbeten överenskoms särskilt mellan DalaSpa och kunden, snarast möjligt när behovet upptäckts. Kundens beställning av utförande be­höver då inte vara skriftligt, även om parterna är ense om skriftligt dokumentation om möjligt bör ske. Bekräftelse per sms, mejl, eller undertecknad anteckning eller liknande, ska vidare alltid anses utgöra skriftlig överenskommelse. Sker ingen särskild prisöverenskommelse, sker DalaSpas utförande av ÄTA-arbeten på löpande räkning enligt vid var tid av DalaSpa tillämpad prislista. Om det i samband med DalaSpas utförande framkommer behov av ÄTA-arbeten som krävs för att DalaSpa ska kunna fortsätta sina arbeten, eller riskerar att arbetena helt måste avbrytas, äger DalaSpa rätt att begära besked från kunden och i avvaktan på beskedet inställa fortsatta arbeten. I vissa fall får dock DalaSpa istället, på kundens bekostnad, utföra ÄTA-arbeten även utan att först inhämta Kundens besked, enligt vad som följer av lag samt av Allmänna bestämmelser för Hantverkarformuläret -14.

12 Slutgenomgång

Normalt sker ingen formaliserad slutgenomgång av DalaSpas leverans eller utförande. Istället sker, om kunden så vill och medverkar, vid färdigställandet en slutgenomgång med kunden, varefter kunden avtalat ett godkännande. Alla fel, brister och eventuella meningsskiljaktigheter, samt parternas eventuella krav avseende fel och brister eller i annat avseende, antecknas i handlingen för godkännande. Om DalaSpa eller kunden så begär, sker efter slut­genomgången eller istället för slutgenomgången, en forma­liserad slutbesiktning, varvid denna i så fall sker på den på­kallande partens bekostnad och genom besiktningsman som båda parterna godkänner, som företrädelsevis är auktoriserad. Sker slutbesiktning anses DalaSpas uppdrag färdigställt om leverans och utförande godkänns vid slutbesiktning. Sker ingen slutgenomgång eller slutbesiktning, eller godkännande inte undertecknas av kunden, anses DalaSpas åtaganden  annars färdigställda då DalaSpa avetablerat sig från leveransadressen. Dalaspa bjuder på en timmes fri rådgivning efter att en pool eller spabad levererats och installerats till leveransadressen, rådgivningen sker oftast vida telefon eller facetime.

13 Reklamation och preskription

Efter att DalaSpas åtaganden färdigställts åligger det kunden att snarast möjligt ta aktuella install­ationer i bruk i syfte att kontrollera funktionaliteten. Om kunden upptäcker fel, brister eller skador, åligger det kunden att omedelbart, men senast inom 14 dagar efter upptäckt, skrift­ligen underrätta DalaSpa om dessa. Reklamation sker skriftligen till DalaSpa via särskilt “kontaktformulär” eller via e-post. Kundens reklamationsrätt för produkterna löper maximalt tre år från det att kunden har tagit emot produkterna, se härom konsumentköplagen (2022:260). Om kunden reklamerar fel som inte DalaSpa har att ansvara för enligt Avtalet, ansvarar kunden för de kostnader som reklamationen medför för DalaSpa, inkluderat eventuella felsöknings- och utredningskostnader.

14 Påföljder vid fel från DalaSpa

Föreligger dröjsmål eller fel från DalaSpas sida i förhållande till kunden, kan kunden kräva rättelse, primärt i form av avhjälpande av felet på lämpligt sätt och inom skälig tid; såsom åtgärdande av fel eller utbyte och omleverans av produkt enligt vad som följer av konsumentköplagen (2022:260). Gällande kundens rätt att vid fel eller dröjsmål häva köpet, samt till eventuellt skadestånd, hänvisas till samma lag. Kunden äger dock inte rätt till annan ersättning än den som följer enligt applicerbar lagstiftning, med anledning av fel eller hävt köp (se härom även punkten 15 nedan). I de fall produkt är felaktig reparerar DalaSpa i första hand produkten. I andra hand ger DalaSpa annars ersättning i proportion till felet. I tredje hand bytas annars produkten ut mot ny. Byts produkt ut mot en ny kan eventuella skäliga nyttoavdrag göras. För att kundens ska äga rätt till åtgärder efter reklamation, får felet inte härröra från annat än ett ursprungligt fabrikationsfel. Fel till följd av normal förslitning, eller skada eller fel orsakat av kunden eller annan som kunden ansvarar för och som står utom DalaSpas kontroll, föranleder alltså inget ansvar för DalaSpa.

15 Skadestånd och friskrivning

I enlighet med vad som stadgas i konsumentköplagen äger kunden rätt till ersättning för skada. Parterna har dock särskilt avtalat om att DalaSpas skadeståndsskyldighet aldrig ska omfatta förlust i näringsverksamhet, driftförluster, eller för utebliven vinst, produktionsförluster, förluster till följd av uteblivet eller brutet avtal med tredje part eller andra liknande indirekta skador. Det åligger även kunden att så långt som är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av eventuell skada. DalaSpa ansvarar inte heller för skador eller förluster som åsamkas kunden på grund av felaktigt förvar av produkterna eller montage utfört av kunden, eller för felaktigt nyttjande eller nyttjande i strid med anvisning eller instruktion.

16 Force majeure

DalaSpa ansvarar inte mot kunden om DalaSpas utförande hindras av allvarligare incidenter som bland annat, men inte begränsat till, brand, krig, militära insatser, pandemi eller myndigheters åtgärder till följd av sådant tillstånd, upplopp, strejk, lockout, naturkatastrofer, inklusive blixtnedslag och översvämningar, stora avbrott eller störningar i tekniska system eller IT-system som DalaSpa inte hade kunnat undvika eller klara, utan orimliga omkostnader, eller som DalaSpa inte hade kunnat förutse när Avtalet ingicks.

17 Äganderättsförbehåll

Installerat och ej installerat material som DalaSpa levererat till kunden är alltid DalaSpas egendom med full separationsrätt; till dess ordersumman och tillkommande kostnader betalats till fullo av kunden.

18 DalaSpas försäkring

DalaSpa förbinder sig till att teckna och vidmakthålla ansvars­försäkring samt allriskförsäkring för skador under avtalet med kunden.

19 Personuppgifter samt referens

DalaSpa äger rätt att behandla personuppgifter hänförliga till kunden, bl.a. för marknadsföringsändamål i egen eller annars regi. Vid sin personuppgiftsbehandling följer DalaSpa gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Kunden godkänner och samtycker till att DalaSpa erhåller de rättigheter som krävs för att DalaSpa ska kunna behandla de personuppgifter och föra de register som krävs för att kunna fullgöra sina åtaganden för kunden samt för ovan angivna syfte och för att vidta fakturering m.m. Kunden äger dock rätt att erhålla uppgifter om vilka personuppgifter som lagrats, efter skriftlig begäran samt även rätt att när som helst begära radering av uppgifter. DalaSpa har rätt att fritt använda kundens projekt samt bilder från dessa som kundreferens i sin marknadsföring, för det fall kunden inte innan Avtalet ingås motsätter sig detta.                

20 Försäljning till kommersiell aktör

Om kunden enligt Avtalet är en juridisk person ska Avtalet istället för vad som anges ovan helt och fullt regleras enligt villkoren i Avtalet, varefter köplagen (1990:931) skall äga tillämplighet som utfyllande reglering samt i tillämpbara delar och såvitt avser leverans och montage av produkter. Förekommer avvikelser från lagens reglering i Avtalet, skall dock Avtalet då alltid äga företräde vid tillämpning. Därutöver ska ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, vid behov tillämpas.

21 Kundkontakt

Kontakt från kunden till DalaSpa sker om kontakt ska ske skriftligen enligt Avtalet på: info@dalaspa.se.

22 Ändringar/tillägg till Avtalet samt meddelanden m.m.

Ändringar och/eller tillägg till Avtalet eller andra avtals­handlingar ska alltid ske skriftligen för att äga giltighet mellan parterna, med undantag för vad som följer gällande ÄTA-arbeten enligt ovan. Bekräftelse per sms, mejl, eller under­tecknad anteckning eller liknande, ska alltid anses fullgöra kravet på skriftlighet och då DalaSpa meddelat kunden behov/förekomst av ÄTA-arbete, hinder eller andra väsentliga uppgifter eller information, åligger det kunden att svara på meddelande för det fall kunden inte delar DalaSpas uppfattning i meddelandet. Om kunden delar hushåll med annan myndig person, ska sådan myndig person äga rätt att ingå bindande överenskommelse för kundens räkning, om inte annat angivits av kunden innan Avtalet ingåtts. 

23 Tvist m.m.

För Avtalet ska svensk lag gälla och tvist angående avtalet ska prövas av svensk allmän domstol. För kunden finns även möjlig­het att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamations­nämnden (ARN). Kunden kan även få rådgivning av kommunens konsumentvägledare.

24 Serviceärende/Garantier

För att vi skall kunna utföra ett garanti/service ärende är det mycket viktigt att alla sidor av badet står tillgängligt för vår servicemontör. Vi står inte för någon kostnad förknippad i samband med att få spabadet/swimspat/poolen tillgängligt för service/garanti. Om felet är handhavande eller inte faller inom garantin så debiteras kunden. Begränsningar. 1. Garantin täcker inte skador som har orsakats av misskötsel , avsaknad av underhåll eller tillexempel kalkbeläggningar eller frysskador. 2. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ersätta defekta delar med fabriks eller återanvända delar. 3. Garantin slutar att gälla om produkten ändras, repareras eller underhålls av någon annan än Dalaspas tekniker eller av Dalaspa ansluten tekniker. 4. Det är slutanvändarens ansvar att använda och sköta produkten i enlighet med anvisningarna och specifikationerna som medföljer produkten. Reparationer till följd av underlåtenhet att föra detta täcks inte av garantin. 5. Garantin gäller endas produkter som köpts för användning, inte för kommersiell vidareförsäljning. 6. Garantin upphör om produkten säljs vidare till annan part. 7. Spabad/swimspas som flyttas av kund i egen regi täcks oftast inte av vidhållen garanti. För vidhållen garanti kontakta Dalaspa inför flytt för råd hur produkten transporteras på säkert sätt. Uteblir kontakt med Dalaspa inför transport garanteras inte längre fulla garantier för aktuell flyttad produkt. 8. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, så som ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.